Busan Pine Tree Club

Senior Member

연회비 안내THE LIST OF PRESIDENT & VICE-PRESIDENT

TERM          PRESIDENT           VICE-PRESIDENT
01ST           김중길(동아대)         배순희(부산여대)
02ND          차한주(고신대)        엄경희(부산여대)
03RD                                             조군선(부산여대)
04TH          조봉진(부산대)        남원자(부산여대)
05TH          지호경(부산대)        이화자(부산여대)
06TH          이항우(부산대)        황선희(부산여대)
07TH          이병극(부산대)        하임분(부산여대)
08TH          유해양(부산대)        심정옥(부산여대)
09TH          정연철(부산대)        이정순(교육대)
10TH          배광훈(부산대)        송선자(부산대)
11TH          최흥철(동아대)        조정화(부산대)
12TH          황동기(부산대)        하정실(부산여대)
13TH          이진택(부산대)        임일선(부산여대)
14TH          김규성(부산대)         박호선(교육대)
15TH          김이권(동아대)         조기연(교육대)
16TH          이동현(부산대)         심혜근(부산대)
17TH          박순철(동아대)         심혜근(부산대)
18TH          정혁재(부산대)         배영선(교육대)
19TH          백영기(부산대)         윤정옥(교육대)
20TH          김정래(수산대)         정숙외(동아대)
21ST           박창섭(동아대)         조순화(부산대)
22ND         홍완식(부산대)         김정련(부산여대)
23RD         박영인(부산대)         박은정(부산대)
24TH         서종성(부산대)         오영애(부산대)
25TH         황규태(부산대)         이영희(동아대)
26TH         안송수(동아대)         김숙자(부산대)
27TH         이철수(부산대)         정상순(동아대)
28TH         문명철(부산대)         송희숙(교육대)
29TH         추헌철(동아대)         이경자(부산여대)
30TH         성낙훈(동아대)         신복순(부산여대)
31ST          박  일(부산대)         김경숙(부산대)
32ND         배경조(동아대)         박정희(부산대)
33RD         김병준(부산대)         최미영(동아대)
34TH         이성용(부산대)         윤복선(동아대)
35TH         최연석(부산대)         곽은경(동아대)
36TH         이재옥(부산대)         송희윤(부산대)
37TH         엄태언(부산대)         최혜정(부산대)
38TH         하재헌(동아대)         안기선(부산여대)
39TH         김재훈(부산대)         권혜경(부산대)
40TH         조광태(부산대)         김명애(부산대)
41ST          최경선(수산대)         이현주(부산여대)
42ND         김영재(부산대)         이승희(부산여전)
43RD         장용성(부산대)         김순애(동아대)
44TH         황정명(동아대)         권미연(부산대)
45TH         안기원(부산대)         김유정(부산대)
46TH         송문호(동아대)         손명희(부산대)
47TH         최민석(부산대)         이영주(동아대)
48TH         유성룡(동아대)         고수란(부산대)
49TH         김영국(부산대)         박정숙(부산대)
50TH         최선호(부산대)         허순혜(부산대)
51ST          이종호(부산대)         김윤민(교육대)
52ND         장영철(부산대)         륙지희(수산대)
53RD         이석창(동아대)         유미영(부산대)
54TH         이무상(동아대)         전경애(교육대)
55TH         정성문(동아대)         허은심(부산대)
56TH         안양규(부산대)         하송자(교육대)
57TH         김판용(부산대)         임애영(동아대)
58TH         송충헌(부산대)         유근미(부산여대)
59TH         이두경(동아대)         조명희(부산여대)
60TH         정광일(부산대)         이명희(부산여대)
61ST          임대규(동아대)         윤현옥(부산대)
62ND         이태욱(동아대)         최미숙(부산여대)
63RD         박진홍(부산대)         이윤정(부산대)
64TH         정창호(부산대)         임미혜(동아대)
65TH         임성산(동아대)         강수정(부산여대)
66TH         이동섭(부산대)         변선애(부산여대)
67TH         김근태(동아대)         정필행(경성대)
68TH         고영민(부산대)         김현주(부산여대)
69TH         정해영(동아대)         홍문경(부산대)
70TH         강주성(부산대)         김주행(부산여대)
71ST         구화기(동아대)         김부영(동아대)
72ND         김대기(동아대)         민호정(부산여대)
73RD         강선규/강태경(해양대)  안혜진(동아대)
74TH         김주용(부산대)         김미경(동아대)
75TH         정진욱(동아대)         문정하(부산여대)
76TH         김경태(동아대)         황규수(부산여대)
77TH         서석민(동아대)         최경희(동아대)
78TH         김지영(동아대)         김정선(부산여대)
79TH         차준호(동의대)         박주옥(부산여대)
80TH         지윤호(부산대)         김도희(부산여대)
81ST          박성도(동의대)         조원미(부산여대)
82ND         윤장수(동아대)         윤장수(동아대)
83RD         양광직(동아대)         송예나(동아대)
84TH         김보성(동아대)         허현정(부산여대)
85TH         박경일(동아대)         양정화(동아대)
86TH         김순용(동아대)         김미라(동아대)
87TH         정진욱(동아대)         김은미(동아대)
88TH         이  호(동아대)           이지연(동아대)
89TH         이재욱(동아대)         전소영(동아대)
90TH         박준희(동아대)         김수현(경성대)
91ST         정원석(동아대)          이지영(신라대)
92ND        김정수(동아대)         강은경(동아대)
93RD         이주식(부산대)         김민희(신라대)
94TH         한경섭(부경대)         조혜정(신라대)
95TH         황성환(동아대)         김훈숙(동아대)
96TH         김낙현(동아대)         김영선(동아대)
97TH         최백부(동아대)         차효정(동아대)
98TH         최백부(동아대)         차효정(동아대)
99TH         박성석(동아대)         김수진(동아대)
100TH       김순용(동아대)         이병훈(신라대)
101ST        김순용(동아대)         이병훈(신라대)
102ND       이   호(동아대)       이수연(신라대)
103RD       이   호(동아대)    이수연(신라대)
104TH       김현환(동아대)         이수연(신라대)
105TH       노치헌(신라대)         신재원(신라대)
106TH       김효동(신라대)         강지영(신라대)
107TH       이병훈(동아대)         신광윤(신라대)
108TH       이병훈(동아대)         신광윤(신라대)
109TH       이병훈(동아대)         신광윤(신라대)          
110TH       이병훈(동아대)         신광윤(신라대)          
111ST        지창욱(동아대)         정주연(동아대)
112ND       김수곤(동아대)         김현윤(동아대)
113RD       김수곤(동아대)   신광윤(신라대)
114TH       김수곤(동아대)   신광윤(신라대)
115TH       김수곤(동아대)   신광윤(신라대)
116TH       이정민(동아대)         강종현(동아대)
117TH       김용호(동아대)         박아름(동아대)
118TH       배도영(동아대)         최이나(동아대)
119TH       정희연(동아대)         김경희(동아대)
120TH       최이나(동아대)         정희연(동아대)

121TH       이주영(동아대)         김지혜(동아대)

122TH       김호동(동아대)         최이나(동아대)

123TH       김소진(동아대)         김소라(동아대)

124TH       이현진(동아대)         조수빈(동아대)

125TH       조수빈(동아대)         배희정(동아대)

126TH       민지수(동아대)         이현정(동아대)

127TH       배희정(동아대)         조재덕(동아대)

128TH       서효섭(동아대)         김배운(동아대)

129TH       조재덕(동아대)         배윤호(동아대)

130TH       서효섭(동아대)         이현진(동아대)

131TH       류승만(동아대)         하수정(동아대)

 

현재(2012.6월)

조회 수 :
2621
등록일 :
2008.10.17
17:45:14 (*.215.83.184)
엮인글 :
http://busanptc.cafe24.com/xe/board004/1019/4a4/trackback
게시글 주소 :
http://busanptc.cafe24.com/xe/1019

94 박경일

2008.10.20
15:02:32
(*.50.126.191)
86team 회장 이름이 오타인것 같습니다. 심순용 No-->김순용

92 지윤호

2008.10.21
08:48:10
(*.175.142.250)
profile
38대 회장님과 63대 회장님 이름도 오타인거 같습니다. 하재현 -> 하재헌 / 박진흥 -> 박진홍

관리자

2012.05.13
23:26:47
(*.214.166.162)
profile
역대 회장단 명단에 최근 레귤러 회장단 명단 업데이트를 해주십시요. 댓글로 올려주시면 제가 본문에 반영해 드리겠습니다.

08서효섭

2012.06.07
01:37:08
(*.252.220.123)
121TH ~ 131TH (2012.06현재) 입니다. PRESIDENT / VICE-PRESIDENT 121TH 이주영(동아대) / 김지혜(동아대) 122TH 김호동(동아대) / 최이나(동아대) 123TH 김소진(동아대) / 김소라(동아대) 124TH 이현진(동아대) / 조수빈(동아대) 125TH 조수빈(동아대) / 배희정(동아대) 126TH 민지수(동아대) / 이현정(동아대) 127TH 배희정(동아대) / 조재덕(동아대) 128TH 서효섭(동아대) / 김배운(동아대) 129TH 조재덕(동아대) / 배윤호(동아대) 130TH 서효섭(동아대) / 이현진(동아대) 131TH 류승만(동아대) / 하수정(동아대) 이상입니다.
List of Articles
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 수
공지 레귤러 게시판의 용도는... 관리자 2012-03-05 1686
» 역대 부산PTC 회장단 명단 [4] 85 배인섭 2008-10-17 2621
190 안녕하세요~ Summer Camp 일정 및 예산안 입니다 [1] file 12구지영 2014-07-17 295
189 안녕하십니까? 137 term 부회장 구지영입니다~ [1] 12구지영 2014-06-18 228
188 137th term 회장 김연수입니다. [1] 12구지영 2014-05-30 281
187 136th term 회장 박희수 입니다 [1] 12구지영 2014-01-28 421
186 135th term 회장 이승수입니다. [2] 09 조수빈 2013-11-08 452
185 2013 썸머캠프 사진 및 예산내용입니다. file 09 조수빈 2013-11-02 519
184 2013 Summer Camp 장소가 변경되었습니다. file 10 조재덕 2013-07-31 525
183 안녕하세요. 2013 썸머캠프에 관한 내용입니다. file 09 조수빈 2013-07-18 473
182 안녕하십니까? 부산 챕터 레귤러 회장 김준규입니다. 09 조수빈 2013-06-26 493
181 134 term 회장 10학번 김준규입니다. [1] 09 조수빈 2013-05-08 506
X
Login

브라우저를 닫더라도 로그인이 계속 유지될 수 있습니다. 로그인 유지 기능을 사용할 경우 다음 접속부터는 로그인할 필요가 없습니다. 단, 게임방, 학교 등 공공장소에서 이용 시 개인정보가 유출될 수 있으니 꼭 로그아웃을 해주세요.

아이디가 없으신 분은

회원가입 후 이용하실 수 있습니다.

X